THE HANGAR

AIRCRAFT

picture of 1919 Bellanca CE airplane

1919 Bellanca CE

picture of 1928 Kreider Reisner airplane

1928 Kreider Reisner KR-31

picture of 1939 Fairchild 24R9 airplane

1939 Fairchild 24R-9

picture of Fairchild PT-26 airplane

1942 Fairchild PT-26A

picture of Fairchild PT-19 airplane

1943 Fairchild PT-19 "Miss Kelly"

picture of 1943 Fairchild PT-19 airplane

1943 Fairchild PT-19 #33

picture of 1943 Fairchild PT-19 airplane

1943 Fairchild PT-19 #10

picture of 1946 Fairchild 24 airplane

1946 Fairchild 24R-46

picture of 1948 Fairchild C-82A airplane

1948 Fairchild C-82A

picture of 1953 Fairchild C-119G airplane

1953 Fairchild C-119G

picture of 1956 Fairchild C-123K airplane

1956 Fairchild C-123K

picture of 1958 Fairchild XSM-73 airplane

1958 Fairchild XSM-73